FANDOM


Tehtävän edellytykset

Lehtoriksi pyrkijällä on kirjallisia ja suullisia edellytyksiä tehtävien hoitoon. Lisäksi hakijalla täytyy olla yliopiston myöntämä Tohtorin tutkinto.

Toimenkuva

Lehtorin tehtävänä on antaa opetusta ja tehdä tutkimusta (eli oppaita, opetusmateriaaleja, sekä kirjoja). Tämän lisäksi lehtori avustaa professoria opetussisältöjen kehittämisessä, sekä yliopiston laajemmassa kehittämisessä. Myös yliopiston resurssitalouden ylläpito on jokaisen henkilökuntaan kuuluvan tehtävä. Lehtorin tehtäviä voi tehdä päätoimisesti tai sivutoimisesti. Lehtori myös avustaa yliopiston yleisessä julkaisutoiminnassa. Yleensä töiden sopimisen yhteydessä määritellään kuka mitäkin hoitaa.

Palkkaus

Lehtorin palkka koostuu hänen julkaisumyynnistä, joista hän tienaa poikkeavasti 80% myynnistä, verrattuna normaaliin julkaisupalkkioon 50%. Palkka määräytyy siten täysin lehtorin oman aktiivisuuden perusteella, mikäli oppimateriaaleja hyödynnetään opetuksessa, palkka nousee julkaisumenekin seurauksena.

Työedut

Lehtorin tehtäviä voi tehdä sivutoimisesti, mutta tällöin hän ei saa vakinaiseen virkaan liittyviä etuja. Vakituisella lehtorilla on oikeus asuntoon, työhuoneeseen sekä erinäisiin ilmaisiin julkaisuihin. Kaikki edut eivät ole julkisia.

Vastuut

Lehtorin työ on yliopistollinen virka. Virkatehtävää sitoo yliopistolain mukainen toiminta, sekä virkakohtainen yliopistovala. Lehtorin vastuuna on noudattaa ja olla tietoinen yliopistolaista ja sen määrittelemistä velvoitteista. Tämän lisäksi lehtorin tehtäviä tulee hoitaa aktiivisesti ja avustaa yliopiston toiminnassa. Opetuksen täytyy noudattaa yliopistolain 9§ määriteltyjä opetuksen laatutekijöitä.

Irtisanoutuminen

Mikäli lehtori irtisanoutuu tehtävistään tai hänet irtisanotaan niistä, hänen julkaisupalkkio määräytyy normaalin 50% osuuden mukaan. Vahingonteon yhteydessä noudatetaan yliopistolain 5§ määrittelemiä rangaistuksia tapauskohtaisesti.