FANDOM


Historiallinen artikkeli

Tämä artikkeli on historiallinen ja kertoo menneestä tapahtumasta, asiasta tai ominaisuudesta, jota ei enää ole.

Opaskirja valistuneelle Talon jäsenelle

Tässä opaskirjassa käsitellään Talon jäsenien oikeuksia ja velvollisuuksia, verotusta, Taloja ja sen jäseniä koskevaa lainsäädäntöä, järkevää taloudenhoitoa, Talojen sisäistä hierarkiaa ja järjestystä ja muita yleisluontoisia asioita, jotka jokaisen Taloon liittyvän henkilön on syytä tietää.

Sinun Talosi

Onneksi olkoon. Olet tehnyt rohkean päätöksen ottaa paljon vastuuta ja liittyä yhteen Aurinkomaan suurista Taloista. Mitä Taloon kuuluminen käytännössä tarkoittaa?

Talo tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ansaita elantonsa. Kun henkilö kuuluu Taloon, hänen tehtävänsä on toimia itsenäisesti ja Talon säädösten velvoitteiden alaisena Talonsa hyväksi.

Taloilla on, Lääninherran luvalla, oikeus ostaa, omistaa ja myydä maata kollektiivisesti sekä anoa lupaa kaivostoiminnan harjoittamiseen tietyllä biomityypillä.

Talo on killan tai sukuhuoneen kaltainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka koostuu Aatelisista, Alamaisista ja Maaorjista. Kuka tahansa voidaan hyväksyä Taloon jäseneksi - mikäli Talon läänin tapa- ja oikeuskäytännöt sen sallivat - lukuunottamatta Kirottuja, Koskemattomia, Säädyttömiä ja pysyvästi porttikiellon saaneita henkilöitä.

Selvennys: Säädyttömiä EI voida ottaa Talon jäseniksi ennenkuin heidät on Lääninherran toimesta rekisteröity Aurinkomaan asukkaiksi ja heille on myönnetty henkilötodistus. Tämän johdosta ainoastaan Irtolaisia ja säätyjä siitä ylöspäin voidaan ottaa Taloihin jäseniksi.

Uudet jäsenet

Taloilla on velvollisuus ottaa uusia Maaorjia, kunnes aktiivisten jäsenten määrä (aktiivisuudeksi lasketaan se, että henkilö kuuluu Taloon ja on osallistunut Talon toimintaan vähintään kerran kuukaudessa) ylittää 10 henkilöä. Tämän jälkeen Talolla on oikeus itse päättää ottaako se uusia jäseniä vai ei.

Uusille jäsenille asetetut kriteerit määräytyvät ensisijaisesti läänin asuinoikeuskäytännön mukaisesti. Mikäli Taloon pyrkivällä henkilöllä ei ole mahdollisuutta saada asuinoikeutta pyrkimänsä Talon kotilääniin, niin hänellä ei ole myöskään oikeutta tai mahdollisuutta liittyä Taloon.

Esimerkki: Kirjossa toimiva Uhrikummun Talo on kaupiaiden Talo, jonka pääasiallinen toimeentulo syntyy kaupankäynnistä. Kirjon asuinmääräysten mukaisesti kukaan virkaansa tai ammattiaan harjoittamaton Kirjon Taloihin kuulumaton henkilö ei voi asua pysyvästi Kirjon läänissä. Koska Uhrikummun Talo on kauppiaiden Talo ja Alamaista alhaisempaan säätyyn kuuluvat henkilöt eivät voi harjoittaa ammattia tai omistaa kauppoja, siten ollen kukaan Alamaista alhaisempi ja henkilö ei voi liittyä kyseiseen Taloon.

Toissijaisesti Talo voi itse päättää minkälaiset vaatimukset se asettaa jäsenilleen kunhan Talon jäsenkiintiö täyttyy ja vaatimukset on selkeästi määritelty Talon säädöksissä, jotka ovat kaikkien halukkaiden luettavissa kirjallisessa muodossa.

Talon jäsenillä, mukaanlukien Maaorjat, on velvollisuus kertoa Talostaan kaikille, jotka julkisesti ilmaisevat halunsa liittyä johonkin Taloon. Tämä velvollisuus katsotaan täytetyksi, kun Talon minimijäsenmäärä on saavutettu. Tämä jälkeen mahdollisiin tiedusteluihin ei ole velvoitetta vastata, vaikka sitä pidetään yleisesti ottaen kohteliaana.

Talous, verot, maakaupat.

Tulot, jotka Talon jäsen ansaitsee suorittaessaan Talonsa tehtäviä ja velvollisuuksia menevät kaikki Talon kassaan, jota hoitamaan on nimitetty yksi tai useampi aktiivinen ja vastuuntuntoinen rahastonhoitaja. Taloilla on suositeltavaa olla pankkitili, jossa vähintään yksi henkilö on nimitetty tilinomistajaksi (yleensä rahastonhoitaja) ja muut Talon säädösten mukaisesti nosto-oikeuden omaavat henkilöt on nimitetty tilin käyttäjiksi.

Rahastonhoitajalle ilmoitetaan kaikki tulot ja menot ja hän pitää niistä kirjaa.

Talo maksaa ansaitsemistaan tuloista palkkaa jäsenilleen. Normaalisti Talon jäsenien palkan suuruus määräytyy Talon tuloista, joista on tehty kululaskelmien mukaiset tulosvähennykset, mukaanlukien syrjään asetettu turvarahasto, joka on varattu verojen maksamiseen, mahdollisiin oikeuskuluihin, Talon toiminnan laajentamiseen ja muihin yllättäviin ja odottamattomiin menoihin. Kuluarvioiden jälkeen yli jäävä osuus on vapaasti käytettävissä palkkojen maksuun, jossa huomioidaan normaalisti Talon säädösten mukaisesti jäsenen asema Talossa, tehtävien vaativuus ja tärkeimpänä - aktiivisuus Talon toiminnassa.

Rahastonhoitajalla tulee olla laadittuna kululaskelmat verotuksen ja muiden kulujen varalle. Jäsenten palkat voidaan maksaa joko kuukausittain tai viikoittain.

Talojen kulu- ja tuloslaskelmat tulee säilyttää turvallisessa paikassa ja niiden täytyy olla hetken huomautuksella saatavilla, mikäli Vouti tai muu tehtävään nimitetty valtion virkamies tahtoo suorittaa tarkastuksen Talon tilikirjojen tarkastuksen. Puutteelliset, virheelliset tai harhaanjohtavat tiedot voivat johtaa oikeustoimiin ja pahimmassa tapauksessa Talon varojen, maiden ja sopimusten jäädyttämiseen tai takavarikoimiseen ja Talon jäsenten vangitsemiseen. Kulu- ja tuloslaskelmissa tulee olla aina merkittynä onko kyseessä tulo vai meno, tulojen ja menojen alkuperä/syy, päiväys ja kellonaika sekä tulo-/menoerästä vastuussa oleva henkilö.

Esimerkki:

23.3. 2013, +15.5r: Puun myynti valtiolle, Jonne69. 23.3. 2013, -10r: Ruokakulut , Jonne67.

Talon varat kulkevat rahastonhoitajan käsien kautta. Kun Talon jäsenet ansaitsevat Talolle tuloja he toimittavat rahat rahastonhoitajalle joko suullisen selvityksen kera tuloista tai he jättävät Talon käteiskassaan rahat ja kirjallisen selvityksen ylläolevan esimerkin mukaisesti varojen suuruudesta, alkuperästä jne. Rahastonhoitaja sitten ottaa rahat ja selvityksen ja kirjaa sen sitten Talon kirjanpitoon. Jos joku Talon jäsenistä tarvitsee rahaa hän pyytää rahat rahastonhoitajalta suullisen selvityksen kera menoerästä tai hän ottaa ne Talon käteiskassasta ja jättää käteiskassaan ylläolevan esimerkin mukaisen kirjallisen selvityksen, jonka rahastonhoitaja kirjaa Talon kirjanpitoon.

Talojen maille suoritetaan valtion toimesta maanmittaus, jonka mukaan Talolle asetetaan kuukausittain maksettava vero. Verot määrätään maksettavaksi kerran kuukaudessa pääsääntöisesti jokaisen kuun ensimmäinen päivä. Lääninherran on ratifioitava kaikki Talon tekemät maakaupat ja kaivosluvat ja niistä on ilmoitettava kirjallisesti Voudille ja Jaarlille. Ilmoituksen tekemisestä on vastuussa läänin käytännön mukaisesti joko Lääninherra tai Talo itse. Maakauppojen jälkeen Vouti suorittaa ja toimittaa uudet verotuslaskelmat kirjallisina Talolle. Ilmoittamatta jätetyt maakaupat ja kaivosluvat voivat johtaa oikeustoimiin tai rästiverotukseen korkojen kera.

Siinä tapauksessa, että Talon toiminta jäädytetään maksamattomien verojen tai muiden perintään menneiden velkojen vuoksi pääasiallisesti Talon velat maksetaan Talon varallisuudesta, jonka jälkeen Talon toiminta voi jatkua normaalisti. Mikäli Talon varallisuus ei riitä velkojen maksamiseen Talon omaisuutta voidaan takavarikoita tai kaupata. Mikäli kauppojen, takavarikoidun omaisuuden ja olemassaolevan varallisuuden yhteenlaskettu arvo ei riitä kattamaan velkoja Talo saatetaan lakkauttaa ja Talon jäsenet saattaa tutkinnan alaisiksi yksityishenkilöinä, jolloin heidän mahdolliset väärinkäytöksensä arvioidaan ja heidän henkilökohtainen omaisuutensa saatetaan takavarikoida velkojen maksamiseksi. Tämä koskee myös Talosta lähiaikoina eronneita jäseniä, mikäli heidän katsotaan osallistuneen henkilökohtaista hyötyä tavoittelevaan lakia tai Taloja sääteleviä määräyksiä rikkovaan toimintaan.

Äänestäminen

Aatelisilla on Taloissa 2 ääntä, Alamaisilla 1 ääni ja Maaorjilla on oikeus tulla kuulluksi.

Tähän oikeuteen voidaan vedota, mikäli Talon sisällä on tarpeen tehdä suuria päätöksiä joista ilmenee erimielisyyksiä joita ei muilla keinoin voida ratkaista.

Äänestyksistä tulee ilmoittaa julkisesti, Talon sisäisesti, tarkoitukseen sovitulla paikalla joka on kaikkien Talon jäsenten nähtävillä. Seinälle tai ilmoitustaululle laitetaan vähintään yhtä vuorokautta etukäteen kyltti, jossa ilmoitetaan äänestyskutsu, aihe, aika ja paikka. Paikalla tulee olla vähintään 3 Talon äänioikeutettua jäsentä, jotta äänestys on lainvoimainen.

Mikäli äänestys päättyy tasaäänin, asiasta äänestetään uudelleen tasan vuorokauden päästä, jona aikana Talon jäsenillä on tilaisuus lahjoa ja neuvotella muiden ääniä oman asiansa puolelle.

Mikäli myös uusintaäänestys päättyy tasaäänin on Talon jäsenillä oikeus viedä asia käräjille, jolloin Oikeuskansleri ilmoittaa Talon jäsenille käsittelylle sovitun ajankohdan. Käsittelyssä kuullaan kaikkia osapuolia, jonka jälkeen Oikeuskansleri tekee päätöksen heidän puolestaan, joka on lainvoimainen ja sitova.

Uuden Talon perustaminen

Jokaisella Alamaisella ja sitä korkeampaan säätyyn kuuluvalla on oikeus anoa kirjallisesti oman lääninsä Lääninherralta oikeutta uuden Talon perustamiseen.

Hakemuksessa tulee esittää perusteellinen selvitys Talon kantavasta ajatuksesta, lyhyt yhteenveto Talon säädöksistä ja taloudellisesta selviytymisstrategiasta sekä ehdotus Talon maiden sijainnista. Lisäksi hakemuksesta tulee selvitä henkilöiden nimet, jotka ovat perustamassa Taloa ja vähintään 3 ehdotusta Talon nimeksi joista vähintään yksi tulee olla hyväksyttyjen Talojen nimien listalta, alla:

aurinkomaa.boards.net/thread/4/talojen-nimet-ksyttyjen-nimien-lista

Mikäli Lääninherra hyväksyy hakemuksen ja Valtias ratifioi sen, Talosta tulee lainvoimainen oikeudellinen yhteisö, jolla on oikeus ostaa, omistaa ja myydä maata sekä hakea kaivoslupia.

Maksut: 23.3.2014 lähtien uudet Talot joutuvat ostamaan maankäyttöoikeutensa, eikä niitä enää anneta maksutta. Maksun suuruus on minimissään laissa määrätty 0.1r per pinta-ala neliö, mutta maksu voi olla suurempi lääninherran niin halutessa.

Talojen maita verotetaan voimassaolevan veroasteikon mukaisesti, alla:

Veroluokitukset

Muut asiat

Tätä opasta päivitetään tarpeen mukaan.