FANDOM


Paasivun logo


Lainsäädäntöä koskevista käytännöistä

Mitä ovat lait?

Lakeja saa rikkoa toisin kuin sääntöjä. Sääntöjen rikkominen johtaa porttikieltoon. Lakien rikkomisesta kiinni jääminen johtaa Aurinkomaan oikeusjärjestelmän määräämiin rangaistuksiin. Ylläpito ei valvo lakien rikkomista vaan pelaajat valvovat lakia ja järjestystä oikeuslaitoksen muodossa, johon kuuluvat vartijat ja muut tahot.


Vartijoiden erioikeuksista

Vartijat ovat normaaleja pelaajia ilman taianomaista kaikkitietävyyttä tai muita kykyjä. Poikkeuksena tähän on vartijoiden kyky suorittaa pidätetylle ruumiintarkastus. Vartijaksi nimitetty henkilö menettää kykynsä tehdä taskuvarkauksia. Taskuvarkauden sijaan vartija pystyy suorittamaan täydellisen ruumiintarkastuksen käsiraudoissa oleville pidätetyille. Toinen vartijoiden erityisominaisuus on kyky käyttää vanginpukua. Vartijat voivat pakottaa käsiraudoissa olevan ylle vanginpuvun. Tällöin vangin spawn-piste on aina siinä mihin hän kuolee ja syntyessään uudestaan vanki on yhä käsiraudoissa ja vanginpuvussa.


Vartijoiden oikeuksista

Vartijoilla on lain suoma oikeus pidättää rikollisia ja rikoksista epäiltyjä. Vartijoilla on oikeus suorittaa ruumiintarkastus pidätetyille henkilöille asemalla. Vartijoilla ei ole oikeutta suorittaa ruumiintarkastuksia kadulla ohikulkijoille ilman asianmukaista pidätystä, asemalle viemistä ja pidätyksen ja ruumiintarkastuksen kirjaamista ylös.

Vartijoilla on oikeus suorittaa perusteellisia kotietsintöjä, joihin kuuluu oikeus purkaa talon rakenteita, vain mikäli heillä on Oikeuskanslerin myöntämä kirjallinen kotietsintälupa tai tekeillä on vakava rikos, joka aiheuttaa välitöntä vaaraa sivullisille, niin on vartijoilla oikeus tulla toisen asuntoon. Vartijoilla on oikeus puolustautua ja käyttää väkivaltaa mikäli heihin tai sivullisiin kohdistuu välitön hengenvaara, jota ei muutoin ole mahdollista taltuttaa.

Vartijoilla ei ole oikeutta surmata tai julmasti henkisesti tai fyysisesti kaltoinkohdella vankejaan. Vanginvartijan puuttuessa on läänin vartijoilla velvollisuus toimittaa vangeille ruokaa ja juomaa maksutta ja pitää heidät elossa.

Lisäksi mahdolliset koituneet taloudelliset haitat korvattava vahingonkorvausmuodossa.

Vartijoilla on oikeus pitää epäiltyjä pidätettyinä ilman syytettä rikoksesta 1 päivän verran, jonka jälkeen epäilty täytyy päästää vapaaksi eikä häntä voida vangita uudelleen esittämättä syytettä. Vartijoilla on oikeus syytteen esitettyään pitää epäiltyä vangittuna tutkintavankeudessa kaksi vuorokautta, jonka aikana vartija suorittaa henkilölle rikostutkinnan tämän perusteella tehdään päätös asian viemisestä oikeuteen tai syyttämättä jättämisestä. Mikäli vartiosto epäilee ettei 2 päivää riitä tutkinnan suorittamiseen, voi hän anoa oikeuskanslerilta kirjallisesti enintään kahta viikkoa lisä tutkintavankeusaikaa. Mikäli oikeuskansleri tähän suostuu, voidaan henkilö pitää vielä maksimissaan kaksi viikkoa tutkintavankeudessa. Mikäli epäilty odottaa oikeuskäsittelyä oikeusistuimen tulee järjestää ja sopia syytetylle oikeudenkäynti viivyttelemättä ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana kuitenkin viimeistään kahden viikon sisällä vangitsemisesta.

Kansalaisten oikeuksista

Tavallisella kansalaisella on joutuessaan pidätetyksi tai muutoin tekemisiin lain kanssa oikeus nimittää itselleen edustaja hoitamaan hänen asioitaan oikeudessa ja sen ulkopuolella. Vangeilla on oikeus nähdä edustajaansa ja keskustella yksityisesti ilman, että kukaan on kuuntelemassa heidän keskusteluaan. [Huomio edustajaksi lasketaan vain virallinen asianajaja jolla on koulutus siihen ja riittävä asiakirja.] Ollessaan syytettynä rikoksesta vangille ei voida langettaa tuomiota mikäli hän ei tunnusta syyllisyyttään oikeuden edessä tai todisteet eivät riitä tuomioon asti. Vangeilla on oikeus maksutta ruokaan ja juomaan. Vangeilla on oikeus vastaanottaa ja kirjoittaa kohtuullinen määrä kirjeitä, kirjepaperi toimitetaan vangeille maksutta ja vanginvartija tai hänen puuttuessaan lääninvartija toimittaa kirjeet postiin ja maksaa postimaksut. Rikoksista tuomituilla ja tuomiotaan kärsivillä vangeilla on oikeus valvotuissa olosuhteissa vastaanottaa vierailijoita kerran vuorokaudessa riittävästi etukäteen tehdyllä ennakkoilmoituksella. Rikoksista tuomituilla ja tuomiotaan kärsivillä vangeilla on oikeus nähdä edustajaansa milloin vain, kunhan kirjallinen hakemus on tehty- ja hyväksytty.

Vahingonkorvauksista

Pidätetyillä kansalaisilla, joille ei ole esitetty syytettä päivän sisällä vangitsemisesta on oikeus vaatia oikeuskanslialta vahingonkorvauksia kirjallisesti laillisen vangitsemisajan ylittävältä osuudelta.

Tutkintavankeudessa olevilla kansalaisilla, joille ei ole esitetty päätöstä oikeuteen viemisestä 2-12 vuorokauden sisällä vangitsemisesta on oikeus hakea kirjallisesti oikeuskanslialta vahingonkorvauksia laillisen vangitsemisajan ylittävältä osuudelta.

Oikeuskäsittelyä odottavilla kansalaisilla joiden oikeuskäsittelyn odottelu venyy yli kaksi viikkoa on oikeus vaatia oikeuskanslialta kirjallisesti vahingonkorvauksia laillisen vangitsemisajan ylittävältä osuudelta. Korvauksia maksetaan säädetyn käytännön mukaisesti 1r jokaista laillisen vangitsemisajan ylittävää tuntia kohden (24r per vuorokausi) ja korvauksesta tai menetetyistä tuloista ei ole mahdollista valittaa.

Pidätetyillä kansalaisilla on myös oikeus vaatia korvausta puutteellisesta ylläpidosta, mikäli heille ei tarjota riittävästi ruokaa ja juomaa. Puutteellisesta ylläpidosta maksetaan 7r kertakorvaus per nälästä tai janosta johtuva kuolema. Korvausta ei makseta vangeille, jotka juoksevat ja hyppivät sellissään tahallisesti lisätäkseen nälkäänsä ja janoaan. Vangittuna olleista aiheettomista pahoinpitelyistä ja/tai tapoista ja murhista joihin vartijat ovat osallisina nostetaan siviilikanne normaalin oikeuskäytännön mukaisesti. Oikeuskanslialla on normaalin oikeuskäytännön lisäksi velvollisuus tutkia perusteellisesti virkavirheen varalta kaikki pahoinpitely, tappo ja murhasyytteet joissa tapahtuman aikaan virassa olleet vartijat ovat olleet osallisina. Mikäli vartija on ollut paikalla, kun vanki on kuollut eikä ole ruokkinut/juottanut häntä, niin kulut miinustetaan vartijan palkasta.


Syytteen nostaminen ja tapahtumien kulku

Aurinkomaassa asianomaisella on aina oikeus rikoksen tapahtuessa nostaa syyte kirjallisena rikosilmoituksena ja toimittaa se sen läänin vartiostoon missä rikos tapahtui. Rikosilmoituksen saatuaan Aurinkomaan oikeuslaitos aloittaa rikosilmoituksen tutkinnan. Ilmoituksessa mainittu epäilty pidätetään vartijoiden toimesta odottamaan kuulustelua.

Rikoksesta epäillylle kerrotaan, että häntä epäillään rikosilmoituksessa mainitusta rikoksesta. Vartija kirjoittaa tutkintaraportin jonka perusteella tehdään päätös asian oikeuteen viemisestä. Myös rikoksilmoituksen tekijää ja kiinniottajaa saatetaan kuulustella lisätietojen saamiseksi tapauksessa. Kaikista kuulusteluista tehdään kuulusteluraportti jotka liitetään tutkintaraporttiin. Mikäli tutkintaraportin perusteella asiaa ei viedä oikeudeen, vanki vapautetaan.

Jos asia etenee oikeudenkäyntiin, vartija ilmoittaa oikeuskanslerille tai tuomarille asiasta ja toimittaa tarvittavat dokumentit. Oikeuskanslia kirjoittaa asiasta foorumeille, joilla sovitaan sopiva oikeudenkäyntiaika. Oikeudenkäynti pidetään, jolloin tuomari tutkii ja analysoi todisteet, silminnäkijäkertomukset ja muut varteenotettavat seikat, ja antaa oikeudenmukaisen tuomion. Mikäli jompikumpi osapuoli ei ole tyytyväinen tuomioon, he voivat valittaa tuomiosta oikeuskanslerille, joka toimittaa valituksen Valamiesten neuvostolle. Valamiesten neuvosto tutkii, onko aihetta siirtää asia korkeimpaan oikeuteen. Jos asia siirtyy korkeimpaan oikeuteen, pidetään uusi oikeudenkäynti mahdollisimman pian, jossa päätöstä ovat tekemässä myös kolme valamiestä, yksi jokaisesta läänistä.

Tuomion suoritus alkaa oikeudenkäynnin jälkeen heti, vaikka pelaaja päättäisikin valittaa tuomiostaan korkeimpaan oikeuteen. Myös korvaukset joutuu maksamaan heti. Mikäli pelaaja saa vapauttavan tuomion korkeimmassa oikeudessa, hän saa uhrille maksamansa korvaussumman ja mahdolliset sakkomaksut takaisin valtiolta 7 päivän sisällä. Jos pelaaja on istunut vapauttavan tai lyhenevän tuomion iskiessä yli 2 viikkoa aiempaa tuomiotaan, hänelle maksetaan korvauksia 7,5r/päivä alkaen kahdesta viikosta.

Asianomaisen ei ole pakko nostaa rikosilmoitusta näin halutessaan. Henkeen, terveyteen ja yleisen rauhaan kohdistuvissa rikoksissa valtiolla on oikeus nostaa syyte ilman asianomaisen lupaa. Oikeuskansleri tai käskynhaltija voivat päättää nostetaanko syyte vastoin asianomaisen lupaa. Tällaisia rikoksia on murha, tappo ja maanpetos. Jos asianomainen ei ole tehnyt asiasta rikosilmoitusta tai ilmaisee että ei halua nostaa syytettä asiasta, jos epäilty kansalainen on keritty jo vangita hänet vapautetaan asianomaiseen kohdistuneista rikoksista. Jos syytetty on tehnyt muita rikkeitä tutkintavankeuden tai pidätyksen yhdeytessä vastustanut pidätystä tai häneltä löytyy laittomia esineitä henkilön tutkinut vartija tekee asiasta rikosilmoituksen, eikä hän vapaudu.

Sakot ja vahingonkorvaukset

Osasta rikoksista voidaan antaa sakkoja valtiolle tai vahingonkorvauksia uhrille maksettavaksi. Sakot antaa vartija oman harkintansa varassa, ja niistä kirjoitetaan kirjallinen raportti, johon kirjataan syy, päivämäärä, saaja ja summa. Sakkojen maksuaika on 7 päivää antopäivästä. Mikäli pelaaja ei siinä ajassa maksa sakkoaan käteisellä rahalla kyseiselle läänille, on oikeuskanslerilla mahdollisuus kirjallisesti antaa mahdollisuus takavarikoida pelaajan omaisuutta sakon summan verran + käsittelykulut 50% summasta. Takavarikon hoitavat päävartija sekä vouti. Mikäli pelaaja on edelleenkin maksukyvytön, siirretään hänet samalla päätöksellä lojumaan vankilaan, jolloin sakon summasta 10r tarkoittaa yhtä päivää vankilassa, ja vankeusaikaan lisätään 50% käsittelykuluja (esimerkkinä 70r sakko + käsittelykulut 50% = 10 vuorokautta).

Vahingonkorvaukset tulee maksaa uhrille heti oikeudenkäynnin jälkeen. Mikäli pelaajalla ei ole maksaa vahingonkorvauksia käteisenä rahana, voidaan häneltä oikeuskanslerin kirjallisellä päätöksellä takavarikoida omaisuudesta korvaussummaa vastaava summa + 50% käsittelykulut. Mikäli pelaaja on edelleen maksukyvytön, lisätään hänen vankeusaikaansa edellämainitulla tavalla lisäpäiviä. Tällöin uhri saa korvauksensa 7 päivän sisällä valtiolta.

Lainsäädäntö

Verolaki

Rikoslaki

Omaisuus- ja väkivaltarikokset

Omaisuus- ja väkivaltarikoksia koskeva lainsäädäntö.

Luvaton asuntoihin tunkeutuminen

Rikos

Toisten asuntoihin luvatta meneminen/murtautuminen on rikos. Kellään ei ole mitään asiaa toisten asuntoihin ilman kutsua tai lupaa. Uteliaisuus tai "mä vaan katselin" ei kelpaa syyksi lain silmissä. Vartijoilla on oikeus tulla sisälle asuntoon vain kotietsintäluvan kanssa tai mikäli on riittävä epäily ja näyttö siitä, että käynnissä on vaara ympäristölle ja sivullisille, tai vakava rikos kuten käynnissä oleva pahoinpitely, vapaudenriisto tai murha, johon täytyy reagoida välittömästi.

Rangaistus: Varoitus. Toisella kertaa 25r sakkoa. Jatkossa 1-3 vrk vankeutta.

Väkivaltarikokset

Toisiin kohdistuva väkivalta: Rikos

Toisten lyöminen, tappaminen ja murhaaminen ovat rikoksia Aurinkomaassa. Kaikenlaiset laittomat tappeluklubit ja niihin osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä. Väkivaltaa saa harjoittaa ainoastaan järjestetyissä tapahtumissa kuten esimerkiksi merirosvoseikkailussa, tutkimusretkikunnassa ja virallisissa turnajaisissa. Lievemmistä päällekarkaus-tyyppisistä väkivaltarikoksista rangaistaan pääsääntöisesti vain jos toinen osapuoli tekee asiasta rikosilmoituksen ja vaatii tuomiota. Kadulla tapahtuvissa tappelunujakoissa pidätetään yleensä kaikki osapuolet. Väkivaltaan ei saa vastata väkivallalla vaan oikea menettelytapa on paeta paikalta ja ilmoittaa asiasta paikalliselle vartiostolle.

Rangaistukset:

Päällekarkaus: 3 vrk vankeutta.

Tappo: 7-14 vrk vankeutta, 80r korvaus uhrille.

Murhan yritys: 14-28 vrk vankeutta.

Murha: 30-90 vrk vankeutta, 150r korvaus uhrille.

Uhkailu

Rikos

Muiden pelaajien uhkaileminen esimerkiksi väkivallalla on rikos.

Rangaistukset:

Uhkailu: 1-3 vrk vankeutta. 20r vahingonkorvauksia.

Törkeä uhkailu: 2-5 vrk vankeutta. 40r vahingonkorvauksia.

Kiristys

Rikos

Muiden pelaajien kiristäminen on rikos.

Rangaistukset:

Kiristys: 3-6 vrk vankeutta. 40r vahingonkorvauksia.

Törkeä kiristys: 4-7 vrk vankeutta. 80r vahingonkorvauksia.

Laittomien esineiden hallussapito ja kauppa

Rikos

Pelaajien päiden hallussapito, säilytys, myyminen, ostaminen, vaihtaminen ja kaikenlainen keräily on laissa kiellettyä.

Rangaistukset:

Luvaton hallussapito/kauppa: 3-5vrk vankeutta ja 100r sakkoa / esine

Törkeä pimeä kauppa: 7-14vrk vankeutta, 10% omaisuudesta menetetään valtiolle tai min 200r sakkoa.

Aseiden hallussapito

Rajoituksia

Muskettien hallussapito vaatii aseenkantoluvan. Tämä lupa on voitava vartijan pyytäessä esittää, jos kantaa muskettia mukanaan. Mukana kuljetettavien muskettien määrä on rajoitettu yhteen (1) kappaleeseen.

Myytäessä musketteja on tarkistettava, että ostajalla on aseenkantolupa. Muskettien myyminen kauppa-arkuista on kiellettyä.

Aseenkantolupia myöntää oikeuskansleri. Luvan hakeminen maksaa 20 ropoa, eikä maksua saa takaisin vaikka lupaa ei myönnettäisikään.

Useimmat aseenkantoluvat ovat määräaikaisia kolmen kuukauden voimassaoloajalla. Korkeille valtion viroille voidaan myöntää määräajattomia aseenkantolupia harkinnan mukaan. Oikeuslaitoksella töissä oleminen toimii aseenkantolupana - silloin ei tarvitse pitää edes lupakirjaa mukana. Aseenkantoluvat eivät koske lainkaan Mustakaartia.

Rangaistukset:

Luvaton aseen hallussapito: 120r sakkoa per esine ja esineiden takavarikoiminen.

Luvaton asekauppa: 1-3 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta menetetään valtiolle tai min 100r sakkoa, luvalliset ja luvattomat aseet takavarikoidaan.

Törkeä luvaton asekauppa: 7-21 vrk vankeutta, 10% omaisuudesta menetetään valtiolle tai min 200r sakkoa, luvalliset ja luvattomat aseet takavarikoidaan.

Aseenkantoluvan väärinkäyttö: Lupa perutaan, ase takavarikoidaan, 100r sakkoa.

Tappavat ansat

Omassa kodissa: Sallittua

Tappavien ansojen rakentaminen omiin yksityisiin rakennuksiin on täysin sallittua ja jopa suositeltavaa omaisuuden turvaamiseksi. Poikkeuksena ovat ansat jotka vaarantavat naapuruston kuten esimerkiksi holtittomasti kasaan kyhätyt pommit.

Rangaistukset:

Ympäristön vaarantaminen: 20r sakkoa.

Taskuvarkaus

Rikos

Tavaroiden vieminen toisen repusta vastoin tämän tahtoa on rangaistava teko. Ainoastaan vartijoilla on laillinen oikeus suorittaa pidätetyille asemalle ruumiintarkastus.

Rangaistukset:

Taskuvarkaus: 24 tuntia vankeutta, sakkoa 25r.

Törkeä taskuvarkaus: 4-9 vrk vankeutta, sakkoa 50r.

Mikäli uhri haluaa viedä asian oikeuteen, niin on hänen mahdollista vaatia korvauksia menetettyä tavaraa kohden, mikäli sitä ei palauteta.

Varkaus

Rikos

Varkaus voi johtaa helposti vakaviin ylläpidollisiin toimenpiteisiin varasta kohtaan mikäli varastamisessa ei ole noudatettu sopivaa ja tarkkaa etikettiä: Kaikkien tavaroiden vieminen ei ole sopivaa eikä myöskään niin suurien määrien, että siitä aiheutuu uhrille kohtuutonta mielipahaa ja menetystä. Varkaus ei voi olla niin mittava, että se vaikuttaa uhrin mahdollisuuksiin selviytyä ja pysyä elossa. Kaikenlaisten kirjojen varastaminen - henkilötodistuksia ja tilikirjoja lukuunottamatta - on sääntöjenvastaista ja johtaa vakaviin ylläpidollisiin toimenpiteisiin. Seinien, lattian ja katon läpi murtautuminen on ehdottomasti kiellettyä vaikka paikkaisi jälkensä perässään. Selittämättömissä ja epäselvissä varkaustapauksissa ylläpito tutkii aina seinät, katon ja lattian luvattoman kulkemisen varalta. Ainoastaan ovien, luukkujen, porttien ja lasi- tai puuikkunoiden läpi saa murtautua ilman pelkoa ylläpidollisista toimenpiteistä. Tästä ei tule kuitenkaan kuvitella, että välttyisi banneilta jos kiertelee rikkomassa ikkunoita huvikseen. Varkauden yritys on rangaistava teko.

Rangaistukset:

Varkaus: 1-9 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta valtiolle tai min. 100r sakkoa.

Törkeä varkaus: 3-15 vrk vankeutta, 10% omaisuudesta valtiolle tai min. 200r sakkoa.

Mikäli uhri haluaa viedä asian oikeuteen, niin on hänen mahdollista vaatia korvauksia menetettyä tavaraa kohden, mikäli sitä ei palauteta.

Veronkierto

Rikos

Kaikenlainen verojen kiertäminen liiketoimintaa harjoitettaessa tai ilman on kiellettyä. Verojen kierroksi lasketaan muun muassa (mutta näihin rajoittumatta) vähittäismyynti paikalliset verot ohittaen, kiinteistöjen myynti verot ohittaen ja yleinen verottajan pakoilu keinoista riippumatta.

Rangaistukset:

Veronkierto: 3-14 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta valtiolle tai min. 100r sakkoa

Törkeä veronkierto: 10-28 vrk vankeutta, 10% omaisuudesta valtiolle tai min. 200r sakkoa

Yritysuudistus

Jotta turvataan kansallinen hyvinvointi ja turvallisuus, yksityisen / julkishallinnollisten yrityksien ja toimijoiden tulee myydä materiaaleja ja resursseja Valtiolle kohtuullisin määrin.

Rangaistus: Pyydettyjen tuotteiden pakkolunastus tai 100r sakkoa.

Vapaudenriisto

Rikos

Vapauden riistäminen toiselta vastoin tämän tahtoa on rikos. Poikkeuksena ovat pidätystä suorittavat vartijat sekä kansalaispidätystä suorittavat yksilöt. Kansalaispidätys eli kansalaisen suorittama pidätys on sallittu, mikäli pidätettävästä henkilöstä on pidätysmääräys läänissä, jossa kansalaispidätys tapahtui. Kansalaispidätys ei ole sallittua, mikäli henkilöstä ei ole virallista etsintäkuulutusta tai se on erikseen kielletty päävartijan tai oikeuskanslerin toimesta. Vankeja tulee kuitenkin kohdella inhimillisesti tai vangitsija saattaa joutua syytteeseen pahoinpitelystä.

Rangaistus: 1-3 vrk vankeutta. 25r sakkoa.

Kirottujen ja Lainsuojattomien auttaminen

Rikos

Kirottujen ja Lainsuojattomien auttaminen on rikos, josta on säädetty kovat rangaistukset. Mikä on Kirottujen ja Lainsuojattomien auttamista? Nyrkkisääntönä: Kirotuille ja Lainsuojattomille saa puhua, kaikki muu voidaan tulkita avunannoksi.

Rangaistus: 4-20 vrk vankeutta, 5% omaisuudesta valtiolle tai min 100r sakkoa.

Valtionvastainen toiminta

Rikos

Lievä maanpetos, Aatelisiin kohdistuva petos tai muu vakava rikos, ajatusrikos eli Aurinkomaan moraaleja vastaan toimiminen, aatelisena Aurinkomaan intressejen suojelemisen epäonnistuminen sekä yleinen Valtion intressejä tahallisesti vastaan sotiminen. Törkeä Valtionvastainen toiminta saattaa johtaa Maanpetossyytteisiin.

Rangaistukset: 7-30pv vankeudessa sekä/tai 10-50% omaisuudessa sakkona, tai min. 200r sakkoa. Aatelisuuden menettäminen.

Maanpetos

Rikos

Alueellisen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, luvaton tiedustelutoiminta- ja salaisen tiedon hankkiminen, vakoilu, luottamuksellisen turvallisuussalaisuuden paljastaminen, sotaan yllyttäminen, vallankaappauksesta puhuminen, vallankaappauksen yrittäminen, aatelisen laiton vapaudenriisto, surmaaminen tai päällekäyminen.

Rangaistus: 1-3kk vankeutta ilman mahdollisuutta lyhennyksiin, kaikki kiinteistöt, yritykset ja muu omaisuus takavarikoidaan valtiolle. Mahdollisen Aatelisuuden suora menettäminen.

Maanpetturin auttaminen

Rikos

Avunannoksi lasketaan esimerkiksi: maanpetturin seurassa oleskelu sekä kaikenlainen avunantaminen. Kuten Kirottujen ja Lainsuojattomien auttamisessa, kaikki muu paitsi puhuminen heille lasketaan rikokseksi.

Rangaistus: Sama kuin maanpetturille, 1-3kk vankeusrangaistusta ilman mahdollisuutta lyhennyksiin, kaikki kiinteistöt, yritykset ja muu omaisuus takavarikoidaan valtiolle.

Kirottujen ja Lainsuojattomien surmaaminen

Sallittua

Kirottujen ja Lainsuojattomien surmaamista pidetään kunniallisena tekona. Vartijoilla on kuitenkin velvollisuus yrittää ensisijaisesti vangita Lainsuojattomat ja saattaa heidät oikeuden eteen kohtaamaan tuomionsa. Kirottujen vangitseminen ei ole sopivaa käytöstä oikeuslaitokselta sen enempää kuin zombien tai muidenkaan hirviöiden pitäminen selleissä.

Karkotuksen tai porttikiellon laiminlyönti

Rikos

Lääninherralla on oikeus asettaa lääninsä alueelleen porttikieltoja tai karkottaa henkilöitä. Jos karkotettu henkilö astuu karkotuksesta/porttikiellosta huolimatta läänin alueelle, hän syyllistyy tähän lakirikkomukseen.

Rangaistus: Varoitus. Toisella kertaa 40r sakkoa. Jatkossa 2 vrk vankeutta.

Oikeuden estäminen

Rikos

Oikeuden estämisellä tarkoitetaan kaikenlaista Vartioston tai Mustakaartin toiminnan estämistä. Kaikenlainen Mustakaartin tai Vartioston tutkimusten häiriköinti tai niihin puuttuminen voidaan lukea oikeuden estämiseksi. Pidätyksen vastustaminen, ks. "pidätyksen vastustaminen".

Rangaistus: 50-250r sakkoa sekä 5-20 päivää vankeutta

Jääviyyslaki

Jäävinä olona tarkoitetaan sitä, kun pelaaja on ollut itse osallisena tapahtumassa, eikä täten voi oikeudessa osallistua oman oikeusasiansa käsittelyyn kuin puolueettomasti. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että jos tuomarina toimivaa henkilöä kohtaan tehdään rikos, hän ei voi pitää oikeudenkäyntiä. Laki pätee myös vartijoihin sekä muihin lainvalvojiin. Jos olet jäävi oikeudenkäynnissä, asiaasi voidaan käsitellä vain puolueettomalta kannalta, etkä saa vaikuttaa mitenkään oikeudenkäynnin lopputulokseen oman hallinnollisen voimasi tms. avulla.

Pidätyksen vastustaminen

Rikos

Vartijan suorittaman pidätyksen vastustaminen on rikos. Tähän syyllistyy, jos pidätyksen yhteydessä yrittää karata, taskuvarastaa esineitä, hyökätä vartijan kimppuun tai vastaavaa. Vartijat suorittavat vain työtään, ja siihen tulee antaa mahdollisuus.

Rangaistus: 50-100r sakkoa tai 12-24 tuntia vankeutta.

Vankilasta karkaaminen

Rikos

Tuomittujen, tutkintavankeudessa tai putkassa olevien vankien karkaaminen on rikos, josta aiheutuu mittavia vahinkoja vartiostolle.

Henkilö joka auttaa vankia karkaamaan syyllistyy myös kyseiseen rikokseen.

Rangaistus: 2-14 vuorokautta vankeutta ja 50-100r sakkoa.

Vankilan alue

Vankilan alueella oleskelu on kielletty ja se on rikos. Poikkeuksena tähän on oikeuslaitoksen ja vankilan henkilökunta, sekä alueelle määrätyt vangit ja heidän vierailijansa. Vierailijoiden tulee noudattaa vankilan henkilökunnan ohjeita ja sääntöjä, niiden rikkominen johtaa pidätykseen.  Asiaton oleskelu vankilan alueella ja sen välittömässä läheisyydessä johtaa välittömästi rikosepäilyyn ja vartiosto tutkintaan. Vankilan alueella luvaton oleskelu on rinnastettavissa vankilasta karkaamiseen / sen avustamisen yrittämiseen ja siitä voidaan laittaa suoraan vankilaan ilman erillistä oikeudenkäyntiä.

Rangaistus: 5 vuorokautta vankeutta.

Petos

Rikos

Tahallinen vilpillinen kaupankäynti, kirjallisen sopimuksen rikkominen tai muu vilpillinen toiminta jolla haetaan taloudellista hyötyä.

Rangaistukset:

Petos: 3-7 vrk vankeutta, 10-50r vahingonkorvauksia ja tapahtuneen mahdollisen taloudellisen haitan korvaaminen.

Törkeä petos: 14-30 vrk vankeutta, 75-150r vahingonkorvauksia ja tapahtuneen mahdollisen taloudellisen haitan korvaaminen

Virkavirhe

Rikos

Lahjuksen vastaanottaminen, tahallinen oman vastuuammatin etiikan rikkominen tai muu huomattava oman ammatin sääntöjen ja ohjeistuksien rikkominen

Rangaistukset:

Lievä virkavirhe: 3-7 vrk vankeutta, 25-50r sakkoa ja 1kk porttikielto valtion ammatteihin

Virkavirhe: 7-14 vrk vankeutta, 100r sakkoa ja 3kk porttikielto valtion ammatteihin

Törkeä virkavirhe: 14-30 vrk vankeutta, 250r sakkoa ja 6kk porttikielto valtion ammatteihin


Lisäksi mahdolliset koituneet taloudelliset haitat korvattava vahingonkorvausmuodossa.

Rikosjärjestöt

Rikos

Rikollisjärjestöihin kuuluminen, niiden ylläpitäminen tai muu auttaminen

Rangaistukset:

Rikollisjärjestön johtaminen: 1-3kk vankeutta ilman mahdollisuutta lyhennyksiin, min. 100r sakkoa tai 10% omaisuudesta valtiolle

Rikollisjärjestöön kuuluminen: 14-30vrk vankeutta ilman mahdollisuutta lyhennyksiin, 50-200r sakkoa

Muu rikollisjärjestön avustaminen: 7-28vrk vankeutta, 25-100r sakkoa

Rikoskumppanuus ja avunanto

Rikos

Rikoksentekijän kumppanina toimiminen rikoksessa, esimerkiksi tainnuttamalla henkirikoksessa uhri. Avunannossa muu lievempi avunanto, esimerkiksi rikosvälineen antaminen, rikoksen salaaminen tai rahan ottaminen vastaan, mikäli henkilö on lainsuojaton tai etsintäkuulutettu.

Rangaistukset:

Rikoskumppanuus: Sama tuomio kuin päätekijällä, kuitenkin minimissään 3vrk ja 50r sakkoa ja enintään 2kk ja 250r sakkoa

Rikoksen avunanto: 5-21 vuorokautta vankeutta ja 20-100r sakkoa

Rikoksen suunnittelu

Rikos

Rikoksen kaikenlainen suunnittelu, rikosvälineiden hankinta tai minkäänlainen rikoksen tekoon liittyvä suunnittelutoiminta on kielletty. Myös rikosaikeista kertominen muille pelaajille on rikos. Muiden pelaajien yllyttäminen rikokseen, ks. Rikokseen yllyttäminen (alla)

Rangaistukset:

Rikoksen suunnittelu: 50-75% suunnitellun rikoksen rangaistuksesta.

Rikokseen yllyttäminen

Rikos

Rikokseen määrääminen, palkkaaminen tai muu yllytystoiminta

Rangaistukset:

Rikokseen yllyttäminen: Sama tuomio kuin päätekijällä, kuitenkin minimissään 2vrk ja 50r sakkoa ja enintään 2kk ja 250r sakkoa

Viljely ja eläimet

Viljelyä, maatalouden harjoittamista ja eläimiä koskeva lainsäädäntö.

Haittakasvien levittäminen

Rikos

Haittakasvien tahallinen levittäminen, nim. veriruohon, on kiellettyä niiden ympäristön ekologialle, eläimille ja ihmisille tuomien haittojen, vammojen ja taloudellisten menetysten johdosta.

Rangaistus: Huomautus - 20r sakkoa - 1-2 vuorokautta vankeutta.

Eläintenpitoa ja kasvatusta koskevat rajoitukset

Rajoituksia

Maatalouseläinten pitäminen pääkaupungissa on kiellettyä. Maatalouseläimillä tulee olla hyvät elinolosuhteet ja runsaasti liikkumatilaa. Täyteen tungetut tehokasvatuslaitokset ovat kiellettyjä. Eläinmäärät jotka aiheuttavat merkittävää FPS pudotusta paikallisella alueellaan ovat kiellettyjä. Hyvä ohjesääntö on: 16x16 alueella korkeintaan noin 16 eläintä. Maatalouseläimillä tulee olla oma rakennus, jossa ne voivat yöpyä ja saada suojaa elementeiltä. Eläinten pitäminen täysin taivasalla on kiellettyä. Maatalouseläimiä ei saa myöskään pitää asunnoissa, jotka on tarkoitettu ihmisasumuksiksi.

Kotieläinten kuten kissojen ja koirien jättäminen yksikseen oman pihapiirin ulkopuolelle on kiellettyä. Jos eläimiä löytyy hylättynä ilman omistajaa on kenellä tahansa oikeus lopettaa ne.

Kotieläinten määrä kylien ja kaupunkien alueella yhtä omistajaa kohden tulee olla kohtuullinen. Julkisilla talleilla saa säilyttää yhtä henkilöä kohden korkeintaan kahta ratsua (lukuunottamatta lyhytkestoista väliaikaista tilannetta). Mieluummin kuitenkin vain yhtä. Julkisia talleja ei ole myöskään tarkoitettu ratsujen kasvatukseen tai myyntiin vaan ne ovat ns. väliaikaisia lehvähdyspaikkoja ratsuille.

Rangaistukset:

Karjaeläinten huonot elinolot: 5r sakkoa per eläin, eläimet teurastetaan ja tuotto menetetään valtiolle.

Hevoset ja muut ratsut kaupungeissa

Kielletty

Hevosia, aaseja, muuleja ja possuja saa tuoda Aurinkomaan kaupunkeihin, mutta niillä ratsastaminen rakennuksien sisällä tai muutoin yleistä rauhaa ja järjestystä häiritsevällä tavalla on kielletty. Ratsut tulee mielellään jättää kaupungeissa talleille eikä niitä missään tapauksessa saa säilyttää normaaleissa asuinrakennuksissa. Tavarajuhtia tulee taluttaa hihnassa säädyllisesti kaupunkien sisällä.

Rangaistus: Ratsu ja satula menetetään valtiolle, 5r sakkoa.

Kauppa ja talous

Kauppaa ja taloutta koskeva lainsäädäntö.

Laiton yritystoiminta

Rikos

Laiton yritystoiminta on rangaistavaa. Yritys, eli liiketoimintaa harjoittava taho tai yhtiö, on laiton jos sitä ei ole kirjattu Valtiolliseen yritysrekisteriin. Liiketoiminnaksi lasketaan toistuva esineiden tai palveluiden kaupankäynti toisen henönsda tai  yrityksen kanssa. Yritystoimintaa ei ole satunnainen kaupankäynti, kuten kirpputorimyynti tai kertaluontoiset suuremmat kaupat kuten hevoskauppa, kunhan se ei ole toistuvaa. Kaikki yli 50 rovon liiketoiminta on verollista yksityishenkilöilläkin. Liiketoimintaa harjoittava taho tulee kirjata Valtiolliseen yritysrekisteriin viimeistään kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen.

Rangaistukset:

Laiton yritystoiminta: 5-21 päivää vankeutta, min. 100r sakkoa, sekä yrityksen koko omaisuuden, kiinteistöjen ja varallisuuden takavarikointi valtiolle 

Tekijänoikeuslaki

Rikos

Yrityksen tai kaupan nimen, tuotteen, kirjan yms. Kopiointi ja käyttö ilman asianomaisen lupaa, mikäli kyseisiin asioihin on haettu kirjallisesti tekijänoikeuksia kirjallisesti Oikeuskanslerilta tai Käskynhaltijalta.

Rangaistukset:

Tekijänoikeuslain rikkominen: 30-60r sakkoa.

Törkeä tekijänoikeuslain rikkominen: 50-100r sakkoa ja mahdollisesti max. 14vrk vankeutta.

Kaivosvaltauksien tekeminen

Rajoituksia

Omien kaivoksien tekeminen ja kaivostoiminnan harjoittaminen on sallittua merkittävän etäisyyden päässä (n. +2000-4000 block) läänien ulkopuolella. Läänien sisäpuolella tulee käyttää tarkoitukseen osoitettuja julkisia kaivoksia, mikäli sellaisia on. Jos julkisia kaivoksia ei ole, niin kaivaminen lääninalueella on kielletty. Tämä koskee myös kaikkea kaivamista oman kiinteistön alapuolella, se ei ole sallittua. Tästä poikkeuksena läänin kellarilupa, joka sisältää luvanvaraisen järkevän kokoisen kellarin rakentamisen suoraan kiinteistön alapuolelle. 

Rangaistukset:

Laiton kaivostoiminta: 100r sakkoa ja kaiken tuoton ja rikosvälineiden menettäminen valtiolle, mukaanlukien kaivostoiminnan kiinteistöt ja kaikki irtonainen omaisuus toimintaan liittyen.

Panimot ja alkoholijuomien tuotanto

Rajoituksia

Alkoholijuomien valmistus myyntiä varten on sallittua ainoastaan panimoille, joille valtio on myöntänyt toimiluvan. Toimiluvan saannin edellytyksenä on rikokseton henkilöhistoria, luotettavuus ja vakavaraisuus sekä alkoholin tuotantoon soveltuva laatustandardit täyttävä panimorakennus. Panimolupia ei myönnetä henkilöille tai muille tahoille, joilla on alkoholin vähittäismyyntiä harjoittavia alkoholiluvan omaavia yrityksiä. Toimiluvan myöntämisen ehtona on myös yleinen työllistävä vaikutus. Panimoilla on velvollisuus ostaa raaka-aineensa ostoarkkujen kautta sekä paikallisilta yrittäjiltä. Ostoarkkuja tulee löytyä panimon välittömästä läheisyydestä vähintään yksi jokaiselle alkoholinteossa käytettävälle raaka-aineelle. Panimolupia myönnetään rajoitetusti tarveharkinnan mukaan alkoholin ylitarjonnan välttämiseksi. Panimoiden tulee noudattaa valtion määräämiä minimi ohjehintoja alkoholijuomille. Valtio verottaa panimoita kuukausittain perusmaksun ja tynnyreiden määrän mukaan. Alkoholijuomien suoramyynti kuluttajille on panimoilta kielletty. Panimot saavat myydä ainoastaan valtuutetuille jälleenmyyjille, joilla on voimassaoleva alkoholinmyyntilupa. Panimoiden omistajien tulee tarkistaa ennen alkoholierän myyntiä, että yrityksellä, jonka kanssa panimo käy kauppaa on voimassaoleva alkoholilupa. Rikkomuksista sakotetaan ja panimo saattaa menettää toimilupansa. Panimoiden toimiluvat ovat omistajakohtaisia. Mikäli panimo lopettaa toimintansa siitä tulee ilmoittaa valtiolle virallisia kanavia pitkin. Omistajanvaihdon sattuessa panimolle tulee hakea toimiluvan siirtoa uuden omistajan nimiin. Mikäli lupaa ei myönnetä, kauppa purkautuu ja yritys pysyy vanhan omistajan nimissä.

Kyseinen laki koskee alkoholijuomia joissa alkoholipitoisuus on yli 0%. Laki ei siis koske alkoholijuomia joiden alkoholipitoisuus on 0%.

Rangaistukset:

Alkoholin luvaton myynti: 300r sakkoa, mahdollinen vankeusrangaistus [max 10 vrk] ja kaiken tuoton, alkoholin ja rikosvälineiden menettäminen valtiolle.

Alkoholinmyynti kuluttajille

Rajoituksia

Alkoholilupia myönnetään alkoholinmyyntiin soveltuville hyvämaineisille yrityksille kuukausittaista korvausta vastaan. Alkoholinmyyntilupia ei myönnetä panimonomistajille tai muille tahoille jotka ovat osakkaina panimoissa epäreilun kilpailun estämiseksi. Alkoholilupa antaa oikeuden alkoholin ostamiseen panimoilta ja vähittäismyyntiin kuluttajille. Edellytyksenä luvan saamiselle on rikokseton henkilöhistoria, luotettavuus ja vakavaraisuus. Yrittäjällä täytyy myös olla laatustandardit täyttävä alkoholinmyyntiin soveltuva toimipaikka. Alkoholiluvat ovat voimassa kuun vaihteesta kuun vaihteeseen, jolloin alkoholin jälleenmyyjä suorittaa valtiolle alkoholilupamaksunsa. Kesken lupakautta alkoholilupansa ostaneet jälleenmyyjät saavat rahoilleen vähemmän vastinetta. Alkoholiluvat ovat toimija- ja yrityskohtaisia. Omistajanvaihdon sattuessa tulee kaupanteon yhteydessä anoa alkoholiluvan siirtoa uuden omistajan nimiin. Mikäli lupaa ei myönnetä kauppa purkautuu ja yritys pysyy vanhan omistajan nimissä. Ilman lupaa toimivia yrityksiä sakotetaan ankarasti. Alkoholinmyynti ilman lupaa on rikos.

Rangaistus: 300r sakkoa ja kaiken tuoton, alkoholin ja rikosvälineiden menettäminen valtiolle. [Max 9 vrk vankeutta]

Yksityishenkilöiden kotipanimot

Rajoituksia

Alkoholia saa tuottaa kotonaan omiin tarpeisiin kohtuullisia määriä. Panimotynnyreiden määrä on rajoitettu yhteen kappaleeseen per talous. Mikäli yksityishenkilöllä on tynnyreitä on enemmän kuin yksi, on toimintaan haettava panimolupa normaalin käytännön mukaisesti. Yksityishenkilö ei saa myydä tai käydä vaihtokauppaa valmistamallaan alkoholilla vaan se on tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöön.

Rangaistus: 20r sakkoa ja kaiken tuoton, alkoholin ja rikosvälineiden menettäminen valtiolle.

Kasino- ja uhkapelauslaki

Kasinon voi perustaa kuka vain yksityshenkilö hakemalla kirjallista lupaa Voudilta. Lupa haetaan kun yritys on perustettu ja muut asiakirjat ovat kunnossa. Kasinolupa maksaa 40r / kuukaudessa. Kasinoiden verotus eroaa normaalista yritysverosta siten, että kasinoilla vero maksetaan koko kuukauden uhkapeleistä saaduista yhteistuotoista. Uhkapelien tuotoista pitää olla verojen mukana kirjanpito samalla tavalla kuten kaikesta käsikaupasta. Tämän lisäksi maksetaan normaali vero mm. alkoholinmyynnistä jne. Yksityishenkilöillä on kuitenkin oikeus pelata uhkapelejä verottomasti 500r asti. Jos voittosumma viikossa kasvaa suuremmaksi kuin 500r, tulee voitosta ilmoittaa Voudille ja maksaa voitosta 40% vero. Myöskään satunnaisia pelaajien välisiä uhkapelitapahtumia tai pelejä ei voida laskea järjestäytyneeksi. Kaikesta kasinotoiminnasta on lain mukaan kirjoitettava kirjanpitoon verojen laskemiseksi.

Laittomat kasinot ja uhkapelit: Kaikesta järjestäytyneestä luvattomasta uhkapelin pitämisestä kaikki tuotto takavarikoidaan valtiolle, sekä voidaan tuomita sakko- ja vankeusrangaistuksiin.

Yritys- ja säätiölaki

Pienritykset

Yrityksen voi omistaa maksimissaan kaksi ihmistä esim. Panimo Keijo669 & Keijo669 Jr. Pienyrityksen perustaminen on maksutonta, mutta siitä pitää tehdä 14 päivän aikana ilmoitus voudille yritysrekisteriin. Ilmoitukseen kirjataan pienyrityksen osoite, toimiala, omistajat, sekä ilmoitus mahdollisesta kauppaarkkujen ohi menevästä kaupasta veronkierron valvontaa varten. Käsikaupasta pitää toimittaa verojen maksun yhteydessä kopio kirjanpidosta.

Yritykset

Yrityksen omistajamäärällä ei ole rajaa. Yrityksessä enemmistöosakas huolehtii yrityksen toiminnasta ja on vastuullinen yrityksen muille omistajille yrityksen sääntöjen mukaisesti. Yrityksen omistajuudesta sovitaan yksityisesti omistajien kesken ja he voivat lisätä osakkuuksien määrää yrityksen sääntöjen mukaisesti. Yrityksellä voi olla hallitus, mutta tätä ei velvoiteta (vapaaehtoinen). Jos hallitus on perustettu, jokaisella on omien osakkuuksien määrää vastaava äänimäärä. Jos pääomistaja omistaa yrityksen osakkuuksista yli 50%, hänellä on täysi valta päättää yrityksen toiminnasta. Jokaiselle yrityksen osakkaalle pitää olla ajantasainen yrityksen sääntökirja. Sääntömuutoksista pitää pitää yleinen kokous, johon kutsutaan osakkaat ja sääntöuudistuksista tiedotetaan kirjallisesti osakkaille. Sääntöuudistuskokouksessa pitää olla paikalla henkilöitä, joilla on yhteensä yli 50% osakkuuksista.

Yrityksestä tehdään ilmoitus Aurinkomaan yritysrekisteriin voudille. Tämän lisäksi maksetaan voudille ilmoituksen yhteydessä 300r. Jos yritys on rikostutkinnan alainen, siitä joudutaan toimittamaan ajantasainen sääntökirja oikeuskanslerille. Sääntökirjan lisäksi annetaan ajantasainen tieto omistusosakkuuksista ja pyydettäessä kaikki dokumentaatio liiketoimista. Annetut dokumentit käsitellään erittäin salaisena rikostutkinnassa. Jos yrityksen omistajat todetaan syyttömäksi rikokseen pyydetty dokumentaatio tuhotaan välittömästi.

Säätiöt

Säätiön voi muodostaa vain aatelinen. Säätiön omistuksessa voi olla pienyrityksiä ja yritysosakkuuksia. Enemmistöomistajista 2-3 suurimman osuuden omistajaa ovat laillisesti vastuullisia säätiön toiminnasta. Säätiö voi muodostaa omat sääntönsä siitä miten sen omaisuutta hoidetaan. Säätiön muodostamisesta tehdään perustamiskirja, johon merkitään samat asiat kuin yritysrekisterissä ja se annetaan voudille. Yritysrekisterimerkinnän lisäksi säätiön perustamisesta maksetaan voudille 600r.

Jos säätiö on rikostutkinnan alainen, siitä joudutaan toimittamaan ajantasainen sääntökirja oikeuskanslerille. Sääntökirjan lisäksi annetaan ajantasainen tieto omistusosakkuuksista ja pyydettäessä kaikki dokumentaatio liiketoimista. Annetut dokumentit käsitellään erittäin salaisena rikostutkinnassa. Jos säätiö todetaan syyttömäksi rikokseen pyydetty dokumentaatio tuhotaan välittömästi.

Rangaistus:

Yrityssääntöjen tai yritysosakkaan omista rikkeistä voidaan rangaista vankeustuomiolla ja mahdollisilla korvausvaatimuksilla sekä sakoilla.

Yleinen järjestys

Yleistä järjestystä koskeva lainsäädäntö.

Julkinen juopumus ja häiriköinti

Rikos

Häiritsevästi humalassa julkisella paikalla olevat henkilöt laitetaan selviämään häpeähäkkiin tai muuhun tarkoitukseen sopivaan pidätyslaitokseen ja heitä saatetaan sakottaa. Myös esimerkiksi tykillä tai metsästystorvella häiriön aiheuttaminen kaupungeissa on kiellettyä.

Rangaistus:

Juopumus: Putkaa selviämiseen asti. 5-40r sakkoa.

Meluaminen kaupungeissa: 10-60r sakkoa. Toistuvissa tapauksissa mölynlähde takavarikkoon.

Kananmunien heittely kylissä ja kaupungeissa

Rikos

Kanaongelman vuoksi kananmunien heittely kylissä ja kaupungeissa on kiellettyä. Ainoa laillinen käyttö kananmunien heittelylle on kanojen kasvattajilla jotka yrittävät tuottaa farmillaan lisää kanoja.

Rangaistus: Huomautus - 2r sakkoa.

Hallitsioiden häiritseminen turhilla asioilla

Rikos

Hallitsijat on yleensä äärimmäisen kiireisiäö Aurinkomaan hallinnollisten ja ylläpidollisten tehtävien parissa. Sen tähden rahvaan on kiellettyä häiritä häntä vähäpätöisillä kysymyksillä kuten "missä paikka X on" tai "voitko antaa/teleportata/tuletko katsomaan". Kaikki muut asiat puhutaan Hallitsijalle julkisesti global kanavalla tai local ja kuiskaa kanavilla, joiden kantama on rajallinen.

Useimmissa asioissa ja kysymyksissä hallitsija EI OLE oikea henkilö.

Maaherra hallinnoi, auttaa ja neuvoo maankäyttöön, rakentamiseen ja asumiseen liittyviä asioissa.

Jaarli ja Vouti hallinnoivat, auttavat ja neuvovat kauppaan ja talouteen liittyvissä asioissa.

Käskynhaltijalle voi toimittaa nimettömiä ilmiantoja tai ottaa yhteyttä Aurinkomaan ja hallitsijoiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Käskynhaltija on myös ylin auktoriteetti oikeuslaitoksen sisäiseen toimintaan ja korruptiotutkintoihin liittyvissä asioissa.

Kaartinkomentaja hoitaa Käskynhaltijan asioita hänen ollessaan poissa. Kaartinkomentajaan voi ottaa yhteyttä Aurinkomaan ja hallitsijoiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Jaarli on Valtiaan oikea käsi ja auttaa ja neuvoo monissa asioissa. Jos kuvittelet, että sinulla on asiaa Valtiaalle, haluat todellisuudessa mitä todennäköisimmin puhua Jaarlille.

Päävartijat hallinnoivat, auttavat ja neuvovat rikosilmoituksiin, lääninvartiostoon ja heidän toimintaansa liittyvissä asioissa.

Muut pelaajat neuvovat ja auttavat myös mielellään. Hallitsijoiden puoleen käännytään vain jos se on äärimmäisen välttämätöntä ja kukaan muu ei kykene auttamaan. Muussa tapauksessa turhista kysymyksistä ja häiriköinnistä voi seurata rangaistuksia.

Rangaistus: 1 tunti vankeutta tai 2r sakkoa.

Noituus

Noituutta koskeva lainsäädäntö.

Noituuden harjoittaminen

Harhaoppi

Noituuden harjoittaminen on aina ja kaikkialla ehdottomasti, täysin ja poikkeuksetta kiellettyä. Asiasta puhuminen, kysyminen tai edes sen mainitseminen on ehdottomasti ja täysin kiellettyä. Kaikki joita epäillään noituudesta tai joiden epäillään olleen liitossa noidan kanssa tai joiden epäillään edes puhuneen noituudesta tai - herra paratkoon - noidalle - vangitaan, kidutetaan, tutkitaan, syytetään ja tuomitaan lain raskaimman kirjaimen mukaan ilman minkäänlaisia oikeuksia. Noituudesta epäiltyjen kaikki kiinteistöt, varallisuus ja muu omaisuus menetetään valtiolle ja henkilö karkotetaan rajamaille Säädyttömänä. Valtion inkvisitio vakuuttaa kaikille kansalaisille, että noituutta ei ole. Se on vain erittäin sairaiden ihmisten luomaa kuvitelmaa, jolla yritetään horjuttaa Aurinkomaan yhtenäisyyttä. "Historiallisissa" satutarinoissa Punaisesta Auringosta ei ole mitään perää ja kaikki jotka asiasta puhuvat tai väittävät siitä jotakin tietävänsä valehtelevat ja heidät pyydetään ilmiantamaan lähimmälle Mustakaartin jäsenelle harhaoppien levittämisestä.

Rangaistus: 16-30 vuorokautta vankeutta ja karkoitus kauvas kaikesta sivistyksestä vankeuden jälkeen.

Horna

Hornaa koskeva lainsäädäntö.

Hornan alue

Aurinkomaan lainsäädännön ulkopuolella

Horna ei ole osa Aurinkomaata, joten normaalit Aurinkomaan lait eivät päde siellä. Kuitenkin, jos henkilö - joka on tehnyt Hornassa jotakin Aurinkomaan alamaisiin kohdistuvaa mitä pidetään rikoksena Aurinkomaassa - saapuu Hornasta Aurinkomaahan hänet saatetaan pidättää rajalla ja syyttää teoistaan täyden Aurinkomaan lainsäädännön mukaan. Hornassa ei ole voimassaolevaa hallintoa tai lainsäädäntöä ja sen tähden Hornaan matkustavia Aurinkomaan alamaisia kehotetaan äärimmäiseen varovaisuuteen.

Yliopistolaki

Yliopiston toimintaa ja aluetta koskeva lainsäädäntö.

1§ Yliopiston aluetta koskee Hallitsijan myöntämä luvanvarainen autonomia. Lakiteknisesti alueella pätevät kaikki Aurinkomaan lait, joiden lisäksi yliopiston aluetta ja toimintoja säätelevät myös yliopistolait.

2§ Yliopiston talous on autonominen erillistalous, mikä tarkoittaa sitä että yliopisto ei myy raaka-aineita. Yliopiston toiminta ei siten aiheuta inflaatiota valtakunnan taloudelle. Yliopisto myy eri tyyppisiä palveluita koulutuksesta asiantuntija tehtäviin, sekä julkaisuja Aurinkomaan hallinnolle sekä yksityishenkilöille.

3§ Vain läänin vartijoilla ja ylemmillä valtakunnan viranhaltijoilla on oikeus kantaa asetta yliopiston alueella. Tahallisesta väkivaltaisesta toiminnasta yliopiston alueella seuraa pääsykielto yliopiston alueelle.

4§ Erillisistä alueellisista laeista huolimatta läänin turvallisuus koskee myös yliopiston aluetta.

5§ Yleisten lakien rikkominen käsitellään normaalilla Aurinkomaan oikeusprosessilla, yliopiston lakien rikkomisen tapauksessa voidaan käyttää rangaistuskeinoja sisältäen, mutta ei pois lukien muita rangaistusmuotoja, sakkorangaistus (josta yliopisto tilittää 10% hallitsijan voudin kassaan), raaka-aineiden takavarikointi, häpeärangaistus, julkinen kirjallinen anteeksipyyntö.

6§ Mikään yliopistossa julkaistu materiaali ei saa olla plagioitua kirjallisuutta. Eli omalla nimellä ei kirjoiteta toisten teoksia. Kopioteosten kohdalla käytetään alkuperäisen kirjoittajan nimeä, editorina kopioijan nimi.

7§Mikäli alkuperäinen teos on Aurinkomaan alamaisen tekemä, kuuluu puolet kirjan myyntivoitosta hänelle (miinus painokulut).

8§Jotta materiaali voidaan julkaista, täytyy se olla plagioimatonta, ei-lukijalle vahingollista ja mielellään järjellä ajateltua. Materiaali voi olla esimerkiksi opas, kertomus, tutkielma, parodiakertomus, päiväkirja, runokokoelma, sarjateos tai lakikirjat. Lakikirjojen kohdalla päivämäärän merkitseminen on välttämätöntä, sillä lait saattavat vanhentua.

9§ Yliopiston opetuksen standardit ovat professorin määrittelemät yksilökohtaiset standardit oppiasteittain. Tällä pidetään huoli yhdenvertaisesta mahdollisuudesta valmistumiseen yliopistosta. Opetuksen tulee noudattaa yliopiston yhteiskunnallista opetuksen ja edistyksen tehtäviä. Annetun opetuksen takeena tulee olla kirjallinen tai muutoin todettu opetuskelpoisuus aiheen kohdalla.

10§ Yliopistolla on varainkeruuoikeus toimintansa kustannuksien kattamiseksi. Harkinnanvaraisesti yliopiston ylijäämävaroilla rahoitetaan Roihun köyhäintalon toimintaa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.